Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Wystąpiła awaria na sieci wodociągowej w dniu 26 kwietnia 2019r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach informuje, że w dniu 26 kwietnia 2019 r. w Krynkach na ul. Kościelnej wystąpiła awaria na sieci wodociągowej. Utrudnienia w dostawie wody mogą być również w Krynkach na ul. Poprzecznej, Szkolna, Ostrowieckiej, Nad Zalewem oraz w Brodach na ul. Radomskiej, Starachowickiej. Usunięcie awarii przewiduje się do godz 14.00

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki

Ogłoszenie nr 659134-N-2018 z dnia 2018-12-07 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (informacja z otwarcia.pdf)informacja z otwarcia.pdfInformacja z otwarcia538 kB2018-12-14 11:53
Pobierz plik (Ogloszenie.pdf)Ogloszenie.pdfOgłoszenie818 kB2018-12-07 14:23
Pobierz plik (pytania i odpowiedzi.pdf)pytania i odpowiedzi.pdfPytania i odpowiedzi 1495 kB2018-12-12 07:27
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA1280 kB2018-12-07 14:22
Pobierz plik (ZAL NR 2 DO SIWZ- oswiadczenie.doc)ZAL NR 2 DO SIWZ- oswiadczenie.docZAŁ NR 2 DO SIWZ- oświadczenie.doc83 kB2018-12-07 14:20
Pobierz plik (ZAL NR 3 DO SIWZ- Formularz ofertowy - Kopia - Kopia.doc)ZAL NR 3 DO SIWZ- Formularz ofertowy - Kopia - Kopia.docZAL NR 3 DO SIWZ- Formularz ofertowy95 kB2018-12-07 14:20
Pobierz plik (ZAL NR 4 DO SIWZ- Informacja -grupa kapitalowa - Kopia - Kopia.doc)ZAL NR 4 DO SIWZ- Informacja -grupa kapitalowa ZAL NR 4 DO SIWZ- Informacja -grupa kapitalowa 80 kB2018-12-07 14:22
Pobierz plik (ZAL NR 5 DO SIWZ.UMOWA.pdf)ZAL NR 5 DO SIWZ.UMOWA.pdfZAL NR 5 DO SIWZ.UMOWA240 kB2018-12-07 14:23
Pobierz plik (zawiadomienie o wyborze.pdf)zawiadomienie o wyborze.pdfZawiadomienie o wyborze482 kB2018-12-17 13:29

Czytaj więcej...

Informacja o zmianie danych.

INFORMACJA O ZMIANIE

DANYCH SPRZEDAWCY I WYSTAWCY FAKTUR WYSTAWIANYCH 

PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRODACH

(od 1 stycznia 2017 r.)

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 1 stycznia 2017 r.  na podstawie art. 3 i art.4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. (C-276/14) i uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. (Sygn. I FPS 1/13), zmianie ulega zawarta z Państwem umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków) w części dotyczącej strony umowy, tzn. nazwa Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach zostanie zastąpiona nową, następującą nazwą:

 Gmina Brody

ul. Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

NIP 664-19-40-504

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

ul. Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

Zmiana strony umowy nie będzie miała wpływu na obowiązujące umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i nie będzie wymagała jej zmiany.

Ponadto informujemy, że przedmiotowa zmiana wprowadzona z dniem 1 stycznia 2017 r. oznaczać będzie, że faktury sprzedaży zawierać będą następujące dane sprzedawcy  i wystawcy:

Sprzedawca:

Gmina Brody

ul. Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

NIP: 664-19-40-504

Wystawca:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

ul. Stanisława Staszica 3

27-230 Brody

Jednocześnie informujemy, że w związku ze świadczeniem dla Państwa usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach z siedzibą przy ul. Stanisława Staszica 3 27-230 Brody,

2.      Pani / Pana dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (art. 23 ust. 2 i 3) w celu realizacji zadań ustawowych.

3.      Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa,

4.      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.