Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach z dnia 14 maj 2021 r.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach

ogłasza konkursu na stanowisko podinspektora ds. Centrum Turystycznego i oczyszczalni ścieków

Miejsce wykonywania pracy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

Pełny etat

I. Wymagania konieczne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe lub średnie minimum 2 lata stażu pracy.
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, o gospodarce odpadami, ochronie środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo wodne, o gospodarce komunalnej
 2. Dobra organizacja pracy, rzetelność , skrupulatność i odpowiedzialność.
 3. Dodatkowym atutem będzie staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego.
 4. Mile widziane wykształcenie w zakresie zarządzania w administracji.
 5. Dużym atutem będzie wiedza i doświadczenie pozwalające na samodzielną i bezpieczną obsługę parku linowego oraz ścianki wspinaczkowej.

III. Zakres obowiązków i czynności:

 1. Koordynowanie i nadzór mający na celu zabezpieczenie rytmicznego funkcjonowania i prawidłowej eksploatacji Centrum Turystycznego.
 2. Kompleksowa obsługa Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO).
 3. Wydawanie zapewnień oraz warunków technicznych przyłączeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na podstawie udostępnionej dokumentacji.
 4. Zapewnienie wszelkich wymaganych badań z zakresu gospodarki ściekowej oraz jakości wody.
 5. Skompletowanie niezbędnych materiałów i danych oraz terminowe sporządzenie i wysłanie wymaganych sprawozdań z zakresu gospodarki ściekowej, poboru wód gruntowych.
 6. Prowadzenie ewidencji pojazdów i sprzętu (w ruchu) oraz dbanie o ich stan techniczny poprzez terminowe dokonywanie przeglądów, napraw i remontów.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomów), staż pracy (świadectwa pracy) oraz posiadane dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje.
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny.

W związku z wymogiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych przekazanych w procesie rekrutacji jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w procesie rekrutacji stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

Sposób i termin składania ofert.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko podinspektora ds. Centrum Turystycznego i oczyszczalni ścieków” w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Stanisława Staszica 3 , drogą pocztową lub osobiście do pokoju nr 214, II piętro Urzędu Gminy w Brodach do dnia 24 maja 2021 r. do godz 14:00.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Inne informacje.

Konkurs poprowadzi dwuetapowo komisja konkursowa powołana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II – etap przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Brody dnia 14.05.2021 r

 

                                                                     Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach

                                                                     Wioletta Kwiecień

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..info.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przyszłych rekrutacji, maksymalnie przez okres 2 lat od wyrażenia zgody.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Informacja I etap.pdf)Informacja I etap.pdfInformacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko podinspektora ds. Centrum Turystycznego i oczyszczalni ścieków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej85 kB2021-05-25 12:37
Pobierz plik (Informacja o wynikach.pdf)Informacja o wynikach.pdfINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRODACH61 kB2021-05-26 09:45
Pobierz plik (Klauzula do CV - kandydat-1.pdf)Klauzula do CV - kandydat-1.pdf 110 kB2021-05-14 15:08
Pobierz plik (Klauzula do CV - kandydat.odt)Klauzula do CV - kandydat.odt 27 kB2021-05-14 15:08